KST6/02BT
KST6/02BT

BASE REFRIGERATA - 2 PORTE - TEMP.-20°-15°C

Vai alla scheda
KST6/02TN
KST6/02TN

BASE REFRIGERATA - 2 PORTE - TEMP.-2°+8°C

Vai alla scheda
KST6/03BT
KST6/03BT

BASE REFRIGERATA - 3 PORTE - TEMP.-20°-15°C

Vai alla scheda
KST6/03TN
KST6/03TN

BASE REFRIGERATA - 3 PORTE - TEMP.-2°+8°C

Vai alla scheda
KST6/04BT
KST6/04BT

BASE REFRIGERATA - 4 PORTE - TEMP.-20°-15°C

Vai alla scheda
KST6/04TN
KST6/04TN

BASE REFRIGERATA - 4 PORTE - TEMP.-2°+8°C

Vai alla scheda